هشدار
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 948

دکتر ایرج کاظمی نژادرشته تحصیلی: فیزیک، مرتبه علمی: استادیار

Fabrication of PbFe12O19 nanoparticles and study of their structural, magnetic and dielectric properties , s m : First author,zahra araghi : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal Journal of Magnetism and Magnetic Materials , , JournalNumber 1 , Page 130 - 142 , Publisher Elsevier science publishers , 01-01-2016

Growth and characterization of ZnO (microdisks)/W18O49 (nanorods) heterostructures , iraj kazeminezhad : First author,Ramin Yousefi : second author, Journal Solid State Sciences , , JournalNumber 14 , Page 349 - 353 , Publisher Elesvier , 01-21-2012

 

Synthesis, structural characterization and photocatalytic application of ZnO@ZnS core-shell nanoparticlesSynthesis, structural characterization and photocatalytic application of ZnO@ZnS core-shell n , azar sadalah khani : First author,iraj kazeminezhad : second author,Jun Lu : Third author,Omer Nur : Fourth author,Lars Hultman : Author5,Magnus Willander : Author 6, Journal RSC Advances , , JournalNumber 9 , Page 36940 - 36950 , Publisher CAMBRIDGE UNIV PRESS , 01-21-2014

Electrooxidized ZnO Nanoparticles , iraj kazeminezhad : First author,Azar Sadallah : second author, Journal Current Nanoscience , , JournalNumber 9 , Page 35 - 38 ,Publisher Bentham Science , 01-29-2013

A detailed optical investigation of ZnO@ZnS core–shell nanoparticles and their photocatalytic activity at different values , Azar Sadallah : First author,Omer Nur : second author,Magnus Willander : Third author,iraj kazeminezhad : Fourth author,Volodymyr Khranovskyy : Author5,Mo Eriksson : Author 6,Rositsa Yakimova : Author 7,Per-Olof Holtz : Author 8, Journal Ceramics International , , JournalNumber 1 , Page 7174 - 7184 , Publisher Elsevier science publishers , 02-13-2015

A novel synthesis method for manganese ferrite nanopowders:The effect of manganese salt as inorganic additive in electrosynthesis cell , Saba Mosivand : First author,iraj kazeminezhad : second author, Journal Ceramics International , , JournalNumber 1 , Page 8637 - 8642 , Publisher Elsevier science publishers , 02-13-2015

Growth and electron microscopy study of electrodeposited magnetic Ni nanowires , Nima Naderi : First author,Gholamreza Nabiyouni : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal Intnational Journal of Nanomanufacturing , , JournalNumber 2/1 , Page 163 - 168 , Publisher Inder science publishers , 02-19-2010

Investigation Effects of Magnetetic Impurity Doping on Average Magnetization of Semiconducting Carbon Nanotubes , Saeideh Ghaforiyan : First author,Ali Fathaliyan : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal International Nano Letters , , JournalNumber 1 , Page 5 - 10 , Publisher IAU , 02-19-2011

Simulation of Silver Thin Films' Growth and Influence of Deposition Rate on Final Grain Size under Angle Flux and Standard Situation , Maryam Jamshidnezhad : First author,iraj kazeminezhad : second author,Alireza Razeghizadeh : Third author, Journal International Nano Letters , , JournalNumber 1 , Page 59 - 61 , Publisher IAU , 02-19-2011

Synthesis of electrocrystallized cobalt ferrite nanopowders by tuning the cobalt salt concentration , Saba Mosivand : First author,iraj kazeminezhad : second author, Journal RSC Advances , , JournalNumber 10 , Page 14796 - 14803 , Publisher CAMBRIDGE UNIV PRESS , 03-23-2015

Effect of Growth Parameters on Structural and Optical Properties of CdS Nanowires Prepared by Polymer Controlled Solvothermal Route , iraj kazeminezhad : First author,NAGAR Hakmat : second author,alireza kiasat : Third author, Journal Fibers and Polymers , , JournalNumber 4 , Page 672 - 679 , Publisher springer , 04-04-2014

The effects of Nanohydroxyapatite on bone regeneration in rat calvarial defects , mahmood Jahangirnezhad : First author,iraj kazeminezhad : second author,Ghasem Saki : Third author,Shabnam Amirpour : Fourth author,maryam rahim zadeh lerki : Author5, Journal American Journal of Research Communication , , JournalNumber 4 , Page 302 - 316 , Publisher null , 04-21-2013

Photocatalytic degradation of Eriochrome black-Tdye using ZnO nanoparticles , iraj kazeminezhad : First author,Azar Sadallah : second author, Journal Materials Letters , , JournalNumber 1 , Page 267 - 270 , Publisher Elesvier , 04-21-2014

Influence of pH on the photocatalytic activity of ZnO nanoparticles , iraj kazeminezhad : First author,Azar Sadallah : second author, Journal Journal of Materials Science: Materials in Electronics , , JournalNumber 5 , Page 4206 - 4215 , Publisher springer , 05-01-2016

Influence of Growth Conditions on Magnetite Nanoparticles Electro-Crystallized in the Presence of Organic Molecules , saba mosivand : First author,Lorena Monzon : second author,iraj kazeminezhad : Third author,Michael Coey : Fourth author, Journal International Journal of Molecular Sciences , , JournalNumber 5 , Page 10383 - 10396 , Publisher MDPI AG , 05-18-2013

Electrochemical synthesis of nanostructured nickel oxide powder using nickel as anode , Zhobin Boroun : First author,Mohammad Reza Vaezi : second author,Ghasem Kavei : Third author,Amir Youzbashi : Fourth author,iraj kazeminezhad : Author5, Journal Materials Letters , , JournalNumber 5 , Page 175 - 177 , Publisher Elesvier , 05-22-2013

Fabrication of single phase CuO nanowires and effect of electric field on their growth and investigation of their photocatalytic properties , mansoor farbod : First author,narges moamar ghafari : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal Ceramics International , , JournalNumber 40 , Page 517 - 521 , Publisher Elsevier science publishers , 05-22-2013

Phase Transition of Electrooxidized Fe3O4 to Alfa and Gamma Fe2O3 Nanoparticles Using Sintering Treatment , iraj kazeminezhad : First author,saba mosivand : second author, Journal ACTA PHYSICA POLONICA A , , JournalNumber 5 , Page 1210 - 1214 , Publisher Polish academy of science , 05-29-2014

Effect of growth parameters on photocatalytic properties of CuO nanowires fabricated by direct oxidation , mansoor farbod : First author,narges moamar ghafari : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal Materials Letters , , JournalNumber 81 , Page 258 - 260 , Publisher Elesvier , 06-02-2012

Optical and magnetic investigation of Co-doped-TiO : various morphologies of titanium dioxide nanostructures , Gholamreza Nabiyouni : First author,Mino Saraj : second author,iraj kazeminezhad : Third author,Bahar Ghanbari : Fourth author, Journal Journal of Materials Science: Materials in Electronics , , JournalNumber 26 , Page 8047 - 8053 , Publisher springer , 06-11-2015

The effect of organics on the structure and magnetization of electro-synthesised magnetite nanoparticles , saba mosivand : First author,Lorena Monzon : second author,k Ackland : Third author,iraj kazeminezhad : Fourth author,Michael Coey : Author5, Journal Journal of nanoparticle research , , JournalNumber 9 , Page 1 - 11 , Publisher Springer , 06-22-2013

Cation exchange assisted low temperature chemical synthesis of ZnO@Ag2S coreeshell nanoparticles and their photo-catalytic properties , Azar Sadallah : First author,iraj kazeminezhad : second author,Omar Nour : Third author,Magnus Willander : Fourth author, Journal Materials chemistry and physics , , JournalNumber 19 , Page 485 - 495 , Publisher ELSEVIER SCIENCE SA, , 06-30-2015

Functionalization and characterization of electrocrystallized iron oxide nanoparticles in the presence of β-cyclodextrin , Saba Mosivand : First author,iraj kazeminezhad : second author, Journal CRYSTENGCOMM , , JournalNumber 3 , Page 417 - 426 , Publisher ROYAL SOC CHEMISTRY , 06-30-2016

Removal of cadmium from drilling fluid using nano-adsorbent , Naimeh Alimohammadi : First author,s.r shadizadeh : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal Fuel , , JournalNumber 1 , Page 505 - 509 , Publisher Elesvier , 09-01-2013

An investigation of structural phase transformation of monosize g-Fe2O3 nanoparticles fabricated by arc discharge method , mansoor farbod : First author,Akber movahed : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal Materials Letters , , JournalNumber 89 , Page 140 - 142 , Publisher Elesvier , 09-15-2012

Giant magnetoresistance in electrodeposited Ni-Cu/Cu multilayers and anisotropic magnetoresistance in pluse-plated Ni_xCu_1-x alloy films , iraj kazeminezhad : First author,valter .والتر شوارزاكر : second author, Journal Journal of Solid State Electrochemistry , , JournalNumber 0 , Page 187 - 189 , Publisher null , 09-20-2004

Microstructure Study of Electrodeposited Ni-Cu/Cu Superlattices , iraj kazeminezhad : First author,Amir Barati : second author, Journal The African physical review , , JournalNumber 2 , Page 143 - 144 , Publisher The Abdus Salam International Centre for Theoretic , 09-20-2008

Synthesis of Electrodeposited Ni-rich/Cu Multilayered Nanowires , iraj kazeminezhad : First author,Gholamreza Nabiyouni : second author, Journal The African physical review , , JournalNumber 2 , Page 145 - 146 , Publisher The Abdus Salam International Centre for Theoretic , 09-20-2008

Effect of Growth Parameters on Structure of Electrooxidized Fe3O4 Magnetic Nanoparticles , iraj kazeminezhad : First author,saba mosivand : second author,mansoor farbod : Third author, Journal Current Nanoscience , , JournalNumber 8 , Page 819 - 824 , Publisher Bentham Science , 09-20-2012

Effect of Polymer Gel Concentration and Solution Stirring on Properties of CdS Nanowires Prepared by Solvothermal Route , iraj kazeminezhad : First author,NAGAR Hakmat : second author, Journal Current Nanoscience , , JournalNumber 8 , Page 790 - 796 , Publisher Bentham Science , 09-20-2012

Effect of Surfactant Concentration on Size and Morphology of Sonoelectrooxidized Fe3O4 Nanoparticles , iraj kazeminezhad : First author,saba mosivand : second author, Journal Current Nanoscience , , JournalNumber 8 , Page 623 - 627 , Publisher Bentham Science , 09-20-2012

Alloy by precision electrode position , iraj kazeminezhad : First author,?? .بليثه : second author,valter .والتر شوارزاكر : Third author, Journal Applied Physics Letters , , JournalNumber 7 , Page 1014 - 1046 , Publisher American Physics Institute , 09-21-2001

Magnetic properties of alloy films prepared by fast pulse- plating , iraj kazeminezhad : First author,valter .والتر شوارزاكر : second author, Journal Journal of Magnetism and Magnetic Materials , , JournalNumber 0 , Page 1650 - 1652 , Publisher Elsevier science publishers , 09-21-2001

Spectral Index Determination Between 408 MHz and 5GHz in the Northern Sky , A.W jonz : First author,r .ديويس : second author,?? vilson : Third author,j .جي.جياردينو : Fourth author,iraj kazeminezhad : Author5,h .ديويس : Author 6,r.d lesen : Author 7, Journal MNRAS(Monthly Notice Radio Astronomy Society) , , JournalNumber 327 , Page 545 - 551 , Publisher null , 09-21-2001

Studying the Transition From Multilayer to Alloy Materials in the Ni-Cu Systems , iraj kazeminezhad : First author,valter .والتر شوارزاكر : second author, Journal Journal of Magnetism and Magnetic Materials , , JournalNumber 240 , Page 467 - 468 , Publisher Elsevier science publishers , 09-21-2002

Ultra fast pulse-plationg of NixCu1-x alloy nanowires , iraj kazeminezhad : First author,?? .شواتزر : second author, Journal Journal of physics , , JournalNumber 0 , Page 256 - 259 , Publisher null , 09-21-2006

Templeted electrodeposition of silver nanowires in a nanoporous polycarbonate membrane from a nonaqueous ionic liquid electrolyte , iraj kazeminezhad : First author,?? .بارنز : second author,?? .هالبري : Third author,?? .سدان : Fourth author,?? .شواخر : Author5, Journal Appl. Phys , , JournalNumber 86A , Page 373 - 375 , Publisher null , 09-21-2007

Electrodeposition of Supermalloy Thin Films: Structural and Magnetic Characterization , Gholamreza Nabiyouni : First author,Shadi Saeidi : second author,iraj kazeminezhad : Third author,Asiyeh Yousefnejad : Fourth author, Journal Progresses in Nanotechnology and Nanomaterials , , JournalNumber 1 , Page 1 - 4 , Publisher THE WORLD ACADEMIC PUBLISHING CO , 09-21-2012

Colorimetric Disposable Paper Coated with ZnO@ZnS Core−Shell Nanoparticles for Detection of Copper Ions in Aqueous Solutions , Azar Sadallah : First author,amir hatami : second author,Omer Nur : Third author,Magnus Willander : Fourth author,behrooz zargar : Author5,iraj kazeminezhad : Author 6, Journal ACS-Applied Materials and Interfaces , , JournalNumber 20 , Page 17694 - 17701 , Publisher AMER CHEMICAL SOC , 09-21-2014

Structural and magnetic characterization of electro-crystallized magnetite nanoparticles under constant current , Saba Mosivand : First author,iraj kazeminezhad : second author, Journal Materials Research Bulletin , , JournalNumber 1 , Page 328 - 335 , Publisher PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD , 10-01-2015

Theoretical prediction of silicene as a new candidate for the anode of lithium-ion batteries , سيده مژگان سيدطالبي : First author,iraj kazeminezhad : second author,Javad Beheshtiian : Third author, Journal Physical chemistry chemical physics , , JournalNumber 1 , Page 29689 - 29696 , Publisher Royal society of chemistry , 10-01-2015

The role of PbO nanoparticles doping on the stability of Bi-2223 phase in Bi2-xPbxSr2Ca2Cu4Oy compounds , s m : First author,neda manhosh : second author,iraj kazeminezhad : Third author, Journal Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , , JournalNumber 1 , Page 33 - 39 , Publisher springer , 12-26-2016

اطلاعات تحصیلی:
 دكترا: فیزیك حالت جامد (لایه‌های نازك و نانوساختارها) از دانشگاه بریستول كارشناسی ارشد: فیزیك - فیزیك جامد از دانشگاه تهران
آدرس وب:
دانشکاه شهید چمران
پست الکترونیک:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید